Deklaracji Dostępności

Deklaracja dostępności serwisu internetowego Zakładu Utrzymania Miasta Sp. z.o.o w Skierniewicach

Właściwa treść Deklaracji Dostępności

Zakład Utrzymania Miasta Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych Zakład Utrzymania Miasta Sp. z o.o.

Data publikacji strony internetowej: 2014-09-23.

Data ostatniej istotnej aktualizacji:2021-03-15.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa nie jest w pełni zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ocena serwisu przez portal Tingtun Cheker http://checkers.eiii.eu/ jest na poziomie 98,83%

Intencją Zakład Utrzymania Miasta Sp. z o.o.  jest, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a serwis był zgodny z międzynarodowymi wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1 (WCAG 2.1).
W tym celu w trakcie wdrażania są poprawki strony internetowej Zakład Utrzymania Miasta Sp. z o.o. dających zgodność z wymogami ww. ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.
Link do polskiego tłumaczenia wytycznych dla dostępności internetowej (WCAG 2.1): http://wcag21.fdc.org.pl/

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-23:. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność w Zakładzie Utrzymania Miasta Sp. z.o.o Panem Piotrem Moskwą p.moskwa@zum-skierniewice.pl, e-mail. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu telefon: 664-331-064.. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacja dotycząca postępowania odwoławczego (informacje na temat procedury).

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO).
Dane kontaktowe do RPO można znaleźć pod adresem:
https://www.rpo.gov.pl/content/kontakt

Dostępność architektoniczna

Raport GUS