OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i Danych jest:

ZAKŁAD UTRZYMANIA MIASTA SP. Z O.O.

z siedzibą: 96-100 SKIERNIEWICE, SOBIESKIEGO 75A

tel. 468333008; e-mail p.majka@zum-skierniewice.pl

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe: Marek Maszewski

e-mail: iod@zum-skierniewce.pl

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: realizacji umowy sprzedaży oraz związanych z tym czynnościach księgowych i podatkowych oraz archiwizacji danych
Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: realizacja umowy, której jest Pani/Pan stroną oraz konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

Pana/Pani dane są przekazywane innym podmiotom wymienionym w przepisach prawa, a także procesorom w związku ze zleconymi przez Spółkę działaniami realizowanymi w imieniu Spółki.

Nie będą przekazywane do państwa trzeciego

Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres świadczenia usług oraz przepisy prawa, które obligują Spółkę do przetwarzania danych przez czas określony w ustawie o rachunkowości
Ma Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
  2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  4. przenoszenia danych,
  5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podane przez Panią/Pana dane są:

niezbędne do zawarcia umowy (art.6,ust.1,lit.b rozporządzenia RODO).

Podanie danych jest dobrowolne. Jednakże, bez podania danych osobowych umowa nie może zostać zawarta.

Pani/Pana dane: nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji     i profilowaniu.